Zásady ochrany osobních údajů podrobně popisují, jak my, společnost UD4D, s.r.o., sídlící na adrese: Verdiho 671/19, 149 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212185, jako správce osobních údajů, spravujeme, uchováváme a nakládáme s vašimi osobními údaji. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky, e-mailovou komunikaci a dokumenty společnosti UD4D, s.r.o., kde je na Zásady ochrany osobních údajů odkazováno. vaše osobní údaje zpracováváme a používáme v souladu s ustanoveními jak české legislativy (zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.), tak evropské legislativy (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známé jako GDPR) a dalších platných právních předpisů (společně jako "zákony o ochraně osobních údajů"). v případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: info@ud4d.com.
Za jakým účelem a jak dlouho údaje zpracováváme?
Osobní údaje jsou veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné osobě, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa a další.Většinu osobních údajů, které zpracováváme ve vztahu k našim zákazníkům, potenciálním zákazníkům, dodavatelům a dalším smluvním partnerům, uchováváme v souvislosti s nabízením a poskytováním našich služeb, a proto jsou potřebné pro plnění smlouvy mezi námi a subjekty údajů.
Marketingové účely
V případě, že jste nám dobrovolně udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely marketingu a rozvoje podnikání společnosti UD4D, s.r.o., tj. zejména za účelem nabízení produktů a služeb společnosti, zasílání informací o pořádaných akcích apod. Pro tyto účely zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo. z odběru obchodních sdělení se můžete kdykoli odhlásit, a to buď v rámci obchodního sdělení, nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na adresu info@ud4d.com.
Interní a jiné účely
Pokud nám napíšete prostřednictvím kontaktního formuláře, chatu nebo konkrétní e-mailové adresy, zpracováváme vaše osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu za účelem vyřízení vaší poptávky nebo vašich dotazů a připomínek, jsou tedy potřebné pro zodpovězení vašich dotazů nebo požadavků. Pokud nás kontaktujete telefonicky, můžeme váš hovor monitorovat za účelem vyhodnocení kvality informací, které nabízíme a které naši zástupci poskytují pro posouzení služeb, a tyto hovory můžeme nahrávat. Toto zpracování je založeno na právním základě oprávněného zájmu, kterým je zlepšování našich služeb. společnost UD4D uchovává některé osobní údaje pro interní operace, jako jsou finanční, obchodní nebo právní operace.
Náborové účely
Osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem náboru nových zaměstnanců pro společnost UD4D, s.r.o., tj. například pro telefonické pohovory, zaslání pozvánky na pohovor, zaslání oznámení o výsledku výběrového řízení. Pro tyto účely zpracováváme jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, údaje ze životopisu a další údaje, které nám uchazeč poskytne. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě právního důvodu plnění smlouvy (např. předsmluvní jednání) a oprávněného zájmu, kterým je rozšíření našeho týmu.
Vyloučené účely
Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje zaměstnanců a osobní údaje potenciálních zaměstnanců nebo smluvních partnerů. Ve vztazích B2B je použitelnost těchto zásad uvedena v konkrétní smlouvě.
Právní důvody pro zpracování
Společnost UD4D, s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě následujících právních základů:
 • Souhlas - svobodně udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden nebo více daných účelů, zejména pro marketingové účely.
 • Smluvní závazky - osobní údaje nezbytné pro poskytování našich služeb zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům a pro plnění smluvních závazků s našimi dodavateli a dalšími smluvními partnery.
 • Právní povinnosti - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, například daňové povinnosti.
 • Oprávněný zájem - zpracování je nezbytné pro UD4D s výjimkou případů, kdy nad naším zájmem převažují vaše zájmy nebo práva.
Předávání osobních údajů
Veškeré osobní údaje získané od našich subjektů údajů používáme výhradně pro interní potřeby společnosti UD4D, s.r.o., chráníme je před zneužitím a neposkytujeme je třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu. Někdy však potřebujeme osobní údaje předat, abychom byli schopni plnit své povinnosti.

Proto můžeme tyto údaje předávat společnostem třetích stran, které pro nás zajišťují podpůrné služby, a státním orgánům. Těmto subjektům můžeme, ale nejsme povinni poskytnout vaše osobní údaje v minimálním rozsahu, například v následujících případech:
 • vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro účely soudního řízení mohou být údaje předány orgánům činným v trestním řízení,
 • správu našich informačních systémů a aplikací.
Konkrétně poskytujeme vaše osobní údaje těmto společnostem třetích stran:
 • HubSpot inc., poskytovatel našeho systému CRM. Tato externí společnost sídlí v USA, nicméně s HubSpot inc. jsme uzavřeli standardní smluvní doložky a je členem Privacy Shield, což znamená, že tato společnost věnuje ochraně osobních údajů vysokou pozornost.
 • Google, poskytovatel souborů cookie na našich webových stránkách.
 • Hotjar, poskytovatel souborů cookie na našich webových stránkách.
Od všech poskytovatelů služeb (s výjimkou orgánů veřejné správy) smluvně vyžadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a zákony o ochraně osobních údajů, a pokud jsou zpracovateli osobních údajů, uzavřeli jsme s nimi smlouvu o zpracování.
Doba, po kterou zpracováváme vaše osobní údaje
Osobní údaje našich zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
Osobní údaje získané na základě vašeho dobrovolného souhlasu zpracováváme za účelem zasílání obchodních sdělení, dokud svůj souhlas neodvoláte.Údaje zpracovávané pro účely náboru uchováváme po dobu trvání výběrového řízení. Pokud uchazeč udělí svůj souhlas, uchováváme osobní údaje po dobu tří let pro případ, že profil uchazeče odpovídá jiné, nově otevřené pozici.
Vaše práva
Společnost UD4D, s.r.o. vám poskytne informace o všech vašich osobních údajích, které zpracovává. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nás prosím kontaktujte na adrese info@ud4d.com.
Upozorňujeme, že podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:
 • požádat nás o informace o tom, které vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požádat nás o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • požádat o přístup k těmto údajům a o jejich aktualizaci nebo opravu,
 • požádat nás o vymazání těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností při zpracování údajů nás kontaktujte nebo se obraťte na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

Pokud se domníváte, že s vašimi údaji nenakládáme řádně a v souladu s právními předpisy, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Soubory cookie
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítači, mobilním zařízení nebo jiném zařízení umožňujícím přístup k internetu), prostřednictvím kterého používáte naše webové stránky, a pokud je po opuštění našich webových stránek nesmažete, budou při vašich dalších návštěvách znovu použity. Soubory cookie používáme ke zlepšení funkčnosti našich webových stránek a ke zjednodušení vaší příští návštěvy, a to zejména k následujícím činnostem:
 • Ukládání předvoleb a nastavení - tato nastavení umožňují správné fungování našich webových stránek.
 • Přihlašování a ověřování - pokud se nechcete neustále přihlašovat a odhlašovat, nemusíte to díky souborům cookie dělat.
 • Bezpečnost - soubory cookie používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek.
 • Analýzy - pomocí souborů cookie shromažďujeme údaje pro naše analytické nástroje.
 • Marketing - soubory cookie používáme k vyhodnocování našich marketingových kampaní nebo k oslovování zákazníků.
 • Sociální sítě - část obsahu z našich webových stránek můžete sdílet se svými přáteli.
Navzdory výše uvedenému vás na základě souborů cookie nemůžeme identifikovat na úrovni konkrétní fyzické osoby.
Jak odmítnout používání souborů cookie?
Soubory cookie můžete snadno odstranit z počítače nebo z jiného zařízení pomocí prohlížeče. Pokyny k zacházení se soubory cookie a k jejich odstranění naleznete v nabídce "Nápověda" svého prohlížeče. V takovém případě je však možné, že některé části našich webových stránek nebudou správně zobrazeny, jejich prohlížení pro vás bude obtížnější a nebudete moci zobrazit nabídky produktů odpovídající vašim potřebám. pokud budete naše webové stránky používat beze změny nastavení, budeme to považovat za souhlas s používáním souborů cookie na našich webových stránkách.
Analytické webové nástroje
Statistické údaje
Pokud používáte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšování našich služeb.

Google Analytics
Služba, která poskytuje analýzu našich webových stránek. Poskytuje ji společnost Google Inc. ("Google"). Informace generované při používání našich webových stránek jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou ukládány. Společnost Google tyto informace používá k analýze chování uživatelů na našich webových stránkách a následně nám tuto analýzu poskytuje.

Adwords
Tato služba je marketingovým nástrojem, který nám umožňuje nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytuje ji společnost Google. Pro správnou funkci služba používá soubory cookie.
Praha, 09.11.2022