Tyto zásady ochrany osobních údajů podrobně popisují, jak my, společnost UD4D, s.r.o., sídlem Verdiho 671/19, 149 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212185, jako správce osobních údajů, spravujeme, uchováváme a nakládáme s vašimi osobními údaji. Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o zpracování osobních údajů na našich webových stránkách, v rámci e-mailové komunikace a v rámci dokumentů, ve kterých je na tyto zásady odkazováno.

Vaše osobní údaje zpracováváme a používáme v souladu s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.) a právních předpisů EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, známé jako GDPR) a dalších platných právních předpisů (společně jako "Předpisy o ochraně osobních údajů").

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování a ochrany vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: info@ud4d.com.
Za jakými účely provádíme zpracování osobních údajů?
Osobní údaje jsou veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné osobě, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa a další.

Většinu osobních údajů, které zpracováváme ohledně našich zákazníků, potenciálních zákazníků, dodavatelů a dalších smluvních partnerů, zpracováváme v souvislosti s nabízením a poskytováním našich služeb. Tyto údaje jsou tedy potřebné pro plnění smlouvy mezi námi a subjekty údajů.
Marketingové účely
V případě, že jste nám dobrovolně udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů), zpracováváme vaše osobní údaje pro marketingové účely a pro zajištění rozvoje našeho podnikání, tj. zejména za účelem nabízení našich produktů a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích apod. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Z odběru obchodních sdělení se můžete kdykoli odhlásit, a to buď přímo v rámci každého zaslaného obchodního sdělení, nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na adresu info@ud4d.com.
Interní a další účely
Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktního formuláře, chatu nebo konkrétní e-mailové adresy, zpracováváme vaše osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu za účelem vyřízení vaší poptávky, vašich dotazů nebo připomínek. Tyto údaje jsou tedy potřebné pro vyřízení těchto vašich požadavků.

Pokud nás kontaktujete telefonicky, můžeme hovor nahrávat za účelem vyhodnocení chování našich zaměstnanců a toho, že vám poskytli všechny potřebné informace, abychom mohli následně kvalitu námi poskytovaných služeb vyhodnotit. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu, který spočívá ve zlepšování našich služeb.

Společnost UD4D uchovává některé osobní údaje pro interní operace, zejména v oblasti finanční, obchodní a právní.
Náborové účely
Osobní údaje můžeme zpracovávat také za účelem náboru nových zaměstnanců pro naši společnost. Tyto údaje mohou být pozdě využity například pro telefonické pohovory, zaslání pozvánky na pohovor nebo zaslání oznámení o výsledku výběrového řízení. Pro tyto účely zpracováváme jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, údaje uvedené v rámci životopisu a další údaje, které nám uchazeč poskytne. Právní důvod pro zpracování je plnění smlouvy a předsmluvní jednání a oprávněný zájem, kterým je rozšíření našeho týmu.
Vyloučené účely
Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje zaměstnanců a osobní údaje potenciálních zaměstnanců nebo kontraktorů. Pokud se mají použít na B2B vztahy, vždy na tyto zásady odkazuje konkrétní smlouva.
Právní důvody pro zpracování
Osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních základů:
 • Souhlas – svobodně udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro jeden nebo více daných účelů, zejména pro marketingové účely;
 • Plnění smlouvy – v případě, kdy jsou osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb našim zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům a pro plnění smluvních závazků vůči našim dodavatelům a dalším smluvním partnerům
 • Plnění právních povinností – zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, např. povinností v oblastí daní;
 • Oprávněný zájem – zpracování je pro nás nezbytné s výjimkou případů, kdy nad naším zájmem převáží vaše zájmy nebo práva
Předávání osobních údajů
Veškeré osobní údaje využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme je před zneužitím a bez předchozího upozornění nebo souhlasu je nesdělujeme třetím osobám.

Někdy však k tomu, abychom mohli plnit svoje povinnosti a poskytovat naše služby, je třeba, abychom osobní údaje třetí straně předali. Proto můžeme tyto údaje předávat subjektům, které nám poskytují podpůrné služby, a orgánům veřejné moci. Vaše osobní údaje můžeme poskytovat těmto příjemcům v případech uvedených níže, vždy tak ale činíme v co nejmenším a pouze nebytném rozsahu:
 • Pro účely vyšetřování nezákonného používání našich služeb nebo pro účely soudního řízení mohou být údaje předány orgánům činným v trestním řízení;
 • Pro účely správy našich informačních systémů a aplikací mohou být předány subjektům, které nám provoz či správu zajišťují.

Konkrétně poskytujeme vaše osobní údaje těmto třetím stranám:
 • Společnosti HubSpot inc, která nám poskytuje CRM systém. Tato společnost má sídlo v USA, nicméně jsme s ní uzavřeli standardní smluvní doložky, společnost HubSpot je též na seznamu Privacy shield, to znamená, že věnuje ochraně osobních údajů vysokou pozornost.
 • Společnosti Google, která poskytuje cookies na našich webových stránkách.
 • Společnosti Hotjar, která poskytuje cookies na našich webových stránkách.

Od všech poskytovatelů služeb (kromě orgánů veřejné správy) smluvně vyžadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a Zákony o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tito příjemci též zpracovateli osobních údajů, vždy s nimi máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.

V případě, že prostřednictvím webových stránek zašlete přes kontaktní formulář zprávu společnosti UD4D Services s.r.o. nebo Dawiso s.r.o., což jsou společnosti, které jsou s námi v rámci jedné skupiny, s těmito vystupujeme jako společní správci. Dohodli jsme se s nimi však, že v případě, kdy budete chtít uplatnit svá práva týkající těchto společností či budete mít zájem o jakékoli informace, obraťte se přímo na nás a zajistíme jejich vyřízení. Nic Vám však nebrání kontaktovat přímo tyto společnosti.
Po jakou dobou zpracováváme osobní údaj
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy a dále po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat v souladu s obecně závaznými právními předpisy (například v oblasti účetnictví a daní).

Pokud jde o osobní údaje pro zasílání obchodních sdělení, které jsme získali na základě souhlasu, tyto zpracováváme do doby, než udělený souhlas odvoláte.

Údaje zpracovávané pro účely náboru uchováváme po dobu trvání výběrového řízení. Pokud k tomu však uchazeč udělí souhlas, uchováváme osobní údaje po dobu tří let od skončení výběrového řízení, a to pro případy, že by profil uchazeče odpovídal jiné, nově otevřené pozici.
Vaše práva
Vždy vám k vaší žádosti poskytnemu informace o všech osobních údajích, které o vás zpracováváme. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nás prosím kontaktujte na adrese info@ud4d.com.

Upozorňujeme, že v souladu s GDPR máte následující práva:
 • Požádat nás o informace o tom, které vaše osobní údaje zpracováváme,
 • Požádat nás o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • Požadovat přístup k těmto údajům a jejich aktualizaci nebo opravu,
 • Požádat nás o výmaz těchto osobních údajů,
 • Obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud máte pochybnosti o dodržování povinností při zpracování údajů.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, jak jsme uvedli již výše.

Pokud se domníváte, že s vašimi údaji nenakládáme odpovídajícím způsobem a v souladu s právními předpisy, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Použití cookies na webových stránkách
Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení uživatele v okamžiku, kdy tyto stránky začne návštěvník využívat. Soubory poté slouží k tomu, aby mohla být například prováděna analytika, někdy jsou ale cookies nezbytné i k samotnému fungování webových stránek. Informace o cookies se týkají webových stránek https://www.ud4d.com/

Cookies lze rozdělit na dvě skupiny, podle toho, zda je třeba souhlas s jejich ukládáním
 • Nezbytné cookies: Jsou nezbytné pro fungování webu, jeho bezpečnost, nebo slouží například k tomu, aby došlo k zapamatování informací o přihlášení zákazníka. Tyto cookies lze užívat i bez souhlasu, v případě jejich blokování může dojít k omezení některých funkcionalit.
 • Ostatní cookies: Další cookies, které nejsou nezbytné lze rozdělit podle účelů, pro které slouží, jde zejména o analytické, statistické či marketingové cookies. Tyto cookies lze využívat jen na základě souhlasu.
Nezbytné cookies:
Název cookies
Doba uložení
Popis účelu
Poskytovatel
__cf_bm
1 den
Rozlišení uživatele a robota
Hubspot.com
embed/v3/counters.gif
Do zavření prohlížeče
Zobrazení formulářů na webu
forms.hsforms.com
hjViewportId
Do zavření prohlížeče
Ukládá rozlišení pro přizpůsobení webu
Hotjar.com
Ostatní cookies
Kromě nezbytných cookies však používáme také analytické cookies, statistické cookies, marketingové cookies a další cookies třetích stran.

Tyto cookies jsou ukládány pouze s vaším souhlasem. Svůj souhlas také můžete kdykoliv odvolat, a to v sekci nastavení cookies. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Jinými slovy, do té doby, než souhlas bude souhlas odvolán, mohou být informace z cookies sdílené a využívané pro účely stanovené níže.

Popis jednotlivých cookies:
Název cookies
Doba uložení
Popis účelu
Poskytovatel
_ga
2 roky
Unikátní uživatelské ID
Google
_ga_#
2 roky
Informace o návštěvách
Google
_gat
1 den
Omezení rychlosti požadavků
Google
_gid
1 den
Unikátní uživatelské ID
Google
collect
Do zavření prohlížeče
Odesílání dat
Google
_hjAbsoluteSessionInProgress
1 den
Sledování počtu návštěv
Hotjar
_hjFirstSeen
1 den
Rozlišení unikátních uživatelů
Hotjar
_hjIncludedInPageviewSample
1 den
Kontrola zaznamenání požadavků a interakcí
Hotjar
_hjIncludedInSessionSample
1 den
Sledování chování uživatele
Hotjar
_hjLocalStorageTest
Trvale
Posouzení o možnosti lokálního ukládání dat
Hotjar
_hjRecordingLastActivity
Do zavření prohlížeče
Unikátní uživatelské ID
Hotjar
hjSession_#
1 den
Statistiky návštěv
Hotjar
_hjSessionStorageTest
Do zavření prohlížeče
Posouzení o možnosti dočasného ukládání dat
Hotjar
_hjSessionUser_#
1 rok
Sběr statistik návštěv
Hotjar
_hjTLDTest
Do zavření prohlížeče
Registrace statistik
Hotjar
hjViewportId
Do zavření prohlížeče
Unikátní ID
Hotjar
_hjRecordingEnabled
Do zavření prohlížeče
Optimalizace relevance reklam
Hotjar
__ptq.gif
Do zavření prohlížeče
Odesílání marketingových dat
Hotjar
Většinu informací se snažíme získávat v anonymním režimu, bez možnosti propojení s konkrétní osobou, takže ve většině případů nejsme schopni zjistit identitu konkrétní osoby.

Podrobné informace o jednotlivých cookies lze nalézt také na stránkách jednotlivých poskytovatelů:
Blokování cookies
Na souborech cookies jsou založeny některé funkce stránek. I v případě, že jste udělili souhlas s užíváním cookies, které souhlas vyžadují, můžete následně jejich užívání blokovat. Pokud se rozhodnete soubory cookies blokovat, nebude možné využívat všechny funkce a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookies založené.

V rámci nastavení cookies si tak můžete vždy zvolit, s jakými cookies udělíte souhlas a s jakými ne, přičemž ke svým volbám se můžete kdykoli vrátit a změnit je.

Používání souborů cookies lze nastavit též pomocí internetového prohlížeče. Soubory cookies lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies, a to paušálně, bez rozlišení jednotlivých typů.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies lze nalézt na následujících webových stránkách: