Úvod
Tyto Podmínky používání (dále jen "Podmínky") obsažené na této stránce upravují vaše používání webových stránek ud4d.com, včetně všech stránek na těchto webových stránkách (dále společně jen "webové stránky"). Tyto podmínky se v plném rozsahu vztahují na vaše používání této webové stránky a používáním této webové stránky výslovně přijímáte všechny podmínky zde obsažené v plném rozsahu. Pokud máte k některým z těchto podmínek výhrady, nesmíte tyto webové stránky používat. Tyto Webové stránky nejsou určeny pro nezletilé osoby (definované jako osoby, které nedosáhly věku 18 let) a pokud jste nezletilí, nesmíte tyto Webové stránky používat.
Práva duševního vlastnictví
Materiály obsažené na těchto webových stránkách, včetně veškerého softwaru, dokumentace, uživatelských rozhraní, grafiky, obsahu, písem, textů, analýz, grafů, statistik a doporučení, jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími právy duševního vlastnictví společnosti © UD4D s.r.o. a jejích poskytovatelů licencí.
Tyto materiály jsou vám poskytovány v souladu s těmito podmínkami, ale v důsledku toho nedochází k převodu vlastnických ani jiných práv k těmto položkám.

Na základě těchto Podmínek vlastní společnost UD4D s.r.o. a/nebo její poskytovatelé licencí veškerá práva k duševnímu vlastnictví a materiálům obsaženým na těchto Webových stránkách a veškerá tato práva jsou vyhrazena. uděluje se vám pouze omezené oprávnění, s výhradou omezení stanovených v těchto Podmínkách, pro účely pravidelného prohlížení materiálů obsažených na těchto Webových stránkách.
Restrictions
Výslovně a důrazně vám je zakázáno:
 • Publikování jakéhokoli materiálu na webových stránkách v jakémkoli médiu
 • Prodej, poskytování sublicencí a/nebo jiné komerční využití jakéhokoli materiálu webových stránek.
 • Veřejné předvádění a/nebo předvádění jakéhokoli materiálu webových stránek
 • Používání těchto Webových stránek jakýmkoli způsobem, který je nebo může být pro tyto Webové stránky škodlivý.
 • Používání této Webové stránky způsobem, který ovlivňuje přístup uživatelů k této Webové stránce, např. blokování, narušování nebo přetěžování Webové stránky (např. skriptováním) nebo pozměňování, blokování nebo obcházení jakéhokoli procesu zabudovaného do Webové stránky.
 • Používání této Webové stránky v rozporu s platnými zákony a předpisy nebo způsobem, který způsobuje nebo může způsobit škodu Webové stránce nebo jakékoli osobě či podnikatelskému subjektu.
 • provádění jakéhokoli vytěžování dat, sběru dat, extrakce dat nebo jakékoli jiné podobné činnosti v souvislosti s touto Webovou stránkou nebo při jejím používání, např. pokusy o odstranění nebo použití jakékoli části Webové stránky (včetně databází v ní obsažených) nebo informací z ní získaných za účelem vložení těchto údajů do jakékoli jiné databáze ("screen scraping") nebo jiné automatizované zpracování údajů obsažených na Webové stránce za jakýmkoli jiným účelem.
 • Používání těchto Webových stránek k jakékoli reklamě nebo marketingu.
 • Porušování bezpečnostních opatření Webové stránky nebo jiné útoky na ni, zejména vkládání malwaru (počítačových virů, trojských koní, ransomwaru atd.) nebo jiného škodlivého obsahu či kódu.
 • Používání Webových stránek jiným než obvyklým způsobem nebo způsobem, který může být pro společnost UD4D s.r.o. škodlivý nebo konkurenční vůči společnosti UD4D s.r.o.
 • Pokusy o zpětné inženýrství, dekompilování, rozebírání nebo jiné pokusy o získání zdrojového kódu Webových stránek.
 • Pokus o získání přístupu do jakékoli části Webových stránek, do které vám nebyl povolen přístup, vyžádání nebo získání přihlašovacích nebo jiných informací uživatelských účtů jiných uživatelů, pokus o neoprávněné přihlášení k účtu jiného uživatele nebo pokus o narušení bezpečnosti jiných uživatelských účtů
 • porušování práv třetích stran prostřednictvím Webových stránek, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví, práv na ochranu osobnosti nebo práv souvisejících se zpracováním osobních údajů, nebo
 • Používání Webových stránek jakýmkoli jiným způsobem, který porušuje Podmínky nebo jiné podmínky, které se vztahují na používání Webových stránek, nebo způsobem, který je v rozporu se zákonem.
Přístup do některých oblastí těchto webových stránek je omezen a společnost UD4D s.r.o. může kdykoli dále omezit přístup do jakýchkoli oblastí těchto webových stránek, a to podle vlastního uvážení. Jakékoli uživatelské jméno a heslo, které můžete mít k této Webové stránce, jsou důvěrné a musíte zachovávat jejich důvěrnost.
Žádné záruky
Tyto webové stránky jsou poskytovány "tak, jak jsou", se všemi chybami, a společnost UD4D s.r.o. neposkytuje žádná výslovná ani implicitní prohlášení nebo záruky jakéhokoli druhu související s těmito webovými stránkami.UD4D s.r.o. a její vedoucí pracovníci, ředitelé, společníci, členové, akcionáři, zaměstnanci, zástupci, přidružené společnosti, nástupci a oprávnění postupníci nenesou odpovědnost za jakékoli ztráty, škody, závazky, nedostatky, nároky, žaloby, rozsudky, vyrovnání, úroky, odměny, pokuty, náklady nebo výdaje jakéhokoli druhu, včetně poplatků za právní zastoupení, nepřímé, následné nebo zvláštní odpovědnosti vyplývající z používání těchto Webových stránek nebo s nimi jakkoli související.
Oddělitelnost
Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek ukáže jako nevymahatelné nebo neplatné podle platných právních předpisů, nezpůsobí tato nevymahatelnost nebo neplatnost nevymahatelnost nebo neplatnost těchto Podmínek jako celku a taková ustanovení budou vymazána, aniž by byla dotčena ostatní ustanovení těchto Podmínek.
Zadání
Společnost UD4D s.r.o. je oprávněna postoupit, převést a zadat svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek subdodavatelům bez nutnosti jakéhokoli oznámení nebo souhlasu. Vy však nejste oprávněni postoupit, převést ani uzavřít subdodavatelskou smlouvu na jakákoli svá práva a/nebo povinnosti podle těchto Podmínek.
Rozhodné právo a soudní příslušnost
Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky a vy se podřizujete nevýlučné jurisdikci státních soudů v České republice pro řešení jakýchkoli sporů.
Celá dohoda
Tyto podmínky, včetně všech právních upozornění a prohlášení o vyloučení odpovědnosti obsažených na těchto webových stránkách, představují úplnou dohodu mezi společností UD4D s.r.o. a vámi v souvislosti s vaším používáním těchto webových stránek a nahrazují všechny předchozí dohody a ujednání týkající se těchto podmínek.
Změny termínů
Společnost UD4d s.ro. je oprávněna tyto podmínky kdykoli revidovat, jak uzná za vhodné, a očekává se, že používáním těchto webových stránek budete tyto podmínky pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem podmínkám, kterými se používání těchto webových stránek řídí.
Praha, 09.05.2022